Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd

Stockholm Tandläkarcenter har avtal med landstinget i Stockholms län och N-, S- och F-tandvård kan utföras på kliniken.

För N-, S- och F-tandvård betalar patienten samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård, det vill säga med högst 1 100 kronor under en tolvmånadersperiod. Besöksavgiften räknas in i patientens högkostnadsskydd. Den som är berättigad till landstingets tandvårdsstöd väljer fritt vilken vårdgivare som ska utföra tandvården.

N-tandvård

Nödvändig tandvård ska erbjudas dem som omfattas av personkretsen för uppsökande verksamhet. Detta gäller oavsett om patienten tackat ja eller nej till munhälsobedömning. Det är patientens behov av vård och omsorg som avgör rätten till nödvändig tandvård, inte patientens munhälsotillstånd. Tandvårdsstödsintyg krävs

S-tandvård

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling är som regel sådana behandlingar där sjukvården remitterat patienten till tandvården för undersökningar, utredningar och eventuella behandlingar innan eller i samband med att olika medicinska ingrepp ska företas samt där den odontologiska utredningen och/eller behandlingen är en väsentlig förutsättning eller diagnostisk hjälp för den medicinska behandlingen. Initiativet till den odontologiska behandlingen kommer således från sjukvården. Den odontologiska behandlingen förutsätts ske under begränsad tid, vilket vanligtvis innebär högst tolv månader.

F-tandvård

F-tandvården omfattar personer som:

  • har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom.

F-kort krävs.

Läs mer om landstingets tandvårdsstöd.

Dela denna sida